Colofon 

Onze internetsite heeft als hoofddoelstelling op een gebruikersvriendelijke manier informatie aan te bieden over de school, zowel ten behoeve van alle geledingen bínnen de school als ook voor mensen buiten onze school.

De inhoudelijke informatie is afkomstig van de diverse geledingen binnen onze organisatie.

Voor zover er op (delen van) de inhoud van deze website geen copyright berust bij derden, berust deze bij de Stg. CVO Culemborg e.o. te Culemborg.

Uit deze publicatie mag uitsluitend iets verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, na voorafgaande toestemming van de webmaster.

Webmaster,
Willy van Vuren

Privacy

Op het KWC worden regelmatig foto’s en videobeelden gemaakt tijdens schoolactiviteiten. In het kader van de AVG is het noodzakelijk dat de school uitdrukkelijk toestemming vraagt voor het maken en gebruiken van foto’s en videobeelden, waar leerlingen op voorkomen.

Voor leerlingen van 16 jaar en ouder moet de leerling zelf toestemming geven, voor leerlingen jonger dan 16 jaar geven ouders/verzorgers toestemming. Als er meer kinderen uit uw gezin staan ingeschreven bij het KWC, vragen wij u voor elk kind afzonderlijk om toestemming te geven. Via het ouderportaal Mijn KWC -  Toestemming AVG kan de toestemming altijd worden gewijzigd. Jaarlijks of in bijzondere situaties zullen wij u vragen uw toestemming te controleren.

Voor suggesties of vragen over de site…  mail de webmaster.

Disclaimer

Op het KWC wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Op dit moment actualiseert de school onderdelen van het beleid (bijvoorbeeld het verwerkersregister, protocol datalekken en autorisatiematrix) op basis van de aangescherpte eisen van de AVG. 

In het informatiebeveiligings- en privacy beleid (IBP-beleid) en de privacy toelichting is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.